PRZEGLĄD KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI
25.07.2024 (czwartek)
Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI,
który odbędzie się dnia 25.07.2024 (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału
(Aleja Papieża Jana Pawła II 44, Szczecin)

Zgłoszenia można dokonać, wysyłając e-mail z dołączoną kopią rodowodu i dowodem wpłaty na adres: szczecin@zkwp.pl

Do zgłoszenia psów/suk niezarejestrowanych w naszym oddziale należy dołączyć skan rodowodu oraz zgodę OKH macierzystego oddziału właściciela.

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 22.07.2024. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone.

Opłatę w wysokości 900zł (rasy polskie 450 zł) prosimy wpłacać na konto oddziału
w terminie zapewniającym wpływ do dnia 22.07.2024

Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin
Aleje Jana Pawła II 44
70-413 Szczecin

_________________________________________________________________________________________


Niniejszym informujemy, że z powodu urlopu biuro Oddziału będzie nieczynne
w dniach od 30 lipca do 80 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy.


_________________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
składka członkowska na 2024 rok uległa zmianie i wynosi 100 zł.


Składkę można opłacić bezpośrednio w biurze oddziału lub przelewem na rachunek bankowy
(w tytule wpłaty prosimy wpisać "imię i nazwisko - składka na 2024 rok").


_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 16.12.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Uchwała o obowiązku prześwietlania stawów łokciowych psów/suk rasy owczarek niemiecki celem uzyskania uprawnień hodowlanych obowiązującego od 01.03.2024 r.
2. Na wniosek GKH wprowadza się dla rasy Polski Owczarek Nizinny, psów/suk, wynik C dysplazji stawów biodrowych (kojarzenie tylko z wynikiem A) od 01.01.2024 r.
3. Na wniosek GKH w celu wyeliminowania błędów przy wprowadzaniu kodów kreskowych do programu informatycznego zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do:
- zakupu czytników kodów kreskowych
- przestrzegania zasady wklejania kodów kreskowych na potwierdzeniach znakowania psów oraz metrykach w polu UWAGI (dolny lewy róg).
Hodowca podczas przeglądu miotu przekazuje wraz z dokumentami kody kreskowe z numerami chipów do wklejenia  na metrykach.

4. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno - kostnego: Dr Łukasz Jóźwiak (Wrocław) oraz Dr Małgorzata Weronika Nowak (Kalisz).

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Wprowadzono poprawkę do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych § 31 polegającej na zaliczeniu sędziowania na wystawach poza granicami Polski uzyskanych na podstawie indywidualnych zgód wydanych przez ZG ZKwP do wymaganych 20 sędziowań, dających możliwość uzyskania tytuły sędziego międzynarodowego.
2. Zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych na egzaminy praktyczne, które odbędą się podczas wystawy w Gdyni, Katowicach i w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzono organizację uzupełniającego egzaminu dla asystentów w Oddziale Bydgoszcz.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podniesiono wysokość opłaty za składanie protestów na wystawach ze 100 zł na 500 zł.
2. Zmiana wysokości opłat za Championaty od 01.01.2024 r.
- Championat Szczeniąt i Grand Champion Polski – wersja papierowa dyplomu 100 zł.
- Champion Polski, Młodzieżowy Championat Polski, Championat Polski Weteranów - wersja papierowa 100 zł.
- Wszystkie tytuły Championa dla wystawców zagranicznych – wersja papierowa 50 EUR.
3. Ustanowiono nowe tytuły: Polish Baltic Winner, Junior Polish Baltic Winner, Veteran Polish Baltic Winner. Dyplom wydawany będzie w formie papierowej, cena 100 zł. dla wystawców krajowych, 50 EUR dla wystawców zagranicznych. Tytuły obowiązują od 1.01.2024 r.
4. Przyjęto zmianę w Regulaminie Rankingu Wystawowego 2024 wchodzącego w życie z dniem 01.01.2024 r. dotyczącą zaliczania do rankingu wystawowego wszystkich wystaw obsługiwanych przez „wystawy.NET” oraz Wystawę Światową Ras Polskich.
5. Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

_________________________________________________________________________________________


Badanie Profilu DNA Instrukcja dla właściciela


Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
Zlecenie badania DNA psów )

W zleceniu badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY -  ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział w Szczecinie

Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:

Numer konta: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683
Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów)


W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK”
oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
np. Jan Kowalski – ZKwP,
jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy


Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku
(Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

Kompletne zlecenie:
Próbka, Zlecenie badania DNA psów, Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA

lekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa
w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja
o osobie pobierającej materiał do badania.

Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału
w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych,
mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.

Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania. Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.

Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów,
znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:
https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf
https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy

Przykład protokołu pobrania materiały biologicznego do badania DNA

Przykład zlecenie badania DNA psów
 

_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 26.10 I 12.11.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 26 października oraz 12 listopada 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Rasy Samoyed z władzami wybieralnymi z siedzibą w Oddziale Kielce.
2. Powołano Klubu Komisję ZG Rasy Cane Corso z siedzibą w Oddziale Warszawa.
3. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego: lek.wet Dorota Wyka z Łodzi oraz lek.wet Julia Jurkanis z Trzebnicy.


SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych za okres od sierpnia do grudnia 2024.
2.Zatwierdzono ocenę psów rasy cocker spaniel na wystawach klubowych w kolorach.
3.Zawarto porozumienie o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Mołdawia (Uniunea Chinologica din Moldova – UchM a ZKwP. Na mocy tej umowy, pies/suka posiadająca tytuł "Champion Mołdawii" otrzymuje tytuł "Champion Polski" po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast pies/suka posiadająca tytuł "Champion Polski" otrzymuje tytuł "Champion Mołdawii" po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Mołdawii.
Umowa weszła w życie z dniem podjęcia.
4.Zatwierdzono wymóg ilości psów do zaliczenia sędziowania dla sędziów krajowych - trzeba ocenić minimum 10 psów.
5. Zatwierdzono nowy tytuł Championatu krajowego - Championat Polski Szczeniąt.
Tytuł obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r. Stosowne zmiany i warunki znajdować się będą w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.
6. Zatwierdzono Regulamin Światowej Wystawy Ras Polskich. Wystawa odbywać będzie się co 3 lata.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono wyniki egzaminów praktycznych podczas wystaw: w Krakowie w dniach 08-09.07.2023r., we Wrocławiu w dniu 24.09.2023r.w Legionowie w dniu 07.10.2023r. oraz podczas MWPR w Poznaniu w dniach 04-05.11.2023 r.
2.Zatwierdzono wyniki egzaminu praktycznego podczas konkursów w Biskupinie w dniu 30.09.2023 r. i w Solcu w dniu 01.10.2023 r.
3.Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Będzin, który odbył się w dniu 25.10.2023 r. oraz w Oddziale Nowy Sącz w dniu 28.10.2023 r.
4.Wprowadzono zapis w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych o następującej treści:
Wykluczenie ze Związku Kynologicznego w Polsce na mocy prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego powoduje utratę uprawnień sędziego i asystenta kynologicznego. Członek Stowarzyszenia przyjęty do Związku Kynologicznego w Polsce po wykluczeniu, uzyskuje uprawnienia asystenta lub sędziego kynologicznego na zasadach określonych w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.W związku z rezygnacją kol. Leszka Siejkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Szkolenia Psów powołano kol. Zbigniewa Łomińskiego na tę funkcję.
2.Powierzono kol. Leszkowi Siejkowskiemu szkolenia asystentów i sędziów prób pracy w Komisji Kynologii Łowieckiej.
3.Zatwierdzono termin egzaminu sędziowskiego dla asystentów oraz sędziów rozszerzających uprawnienia na dzień 17.12.2023 w Warszawie. Jednocześnie zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej.
4.Zatwierdzono możliwość wydawania certyfikatów użytkowości WCC na podstawie konkursów psów myśliwskich organizowanych przez ZKwP.
5.Podjęto Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 16.12.2023r. w Warszawie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęto decyzję, że zaktualizowana baza chipów psów dostępna będzie na stronie internetowej Zarządu Głównego.

_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 22-23.09.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 22 i 23 września 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zawieszono członków Zarządu Oddziału w Lesznie.
W związku z przeprowadzoną kontrolą ZKwP Oddział w Lesznie, Główna Komisja Rewizyjna ZKwP stwierdziła, że działalność prowadzona przez Zarząd Oddziału w Lesznie jest sprzeczna z ogólnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu oraz nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Członkowie Zarządu Oddziału ZKwP w Lesznie nie przedstawili i nie wydali dokumentów organowi kontrolnemu, pomimo trzykrotnych wizyt w siedzibie Oddziału. Nie przedstawiono dokumentacji finansowej, osobowej, pracowniczej jak również hodowlanej. Na skutek wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23 września 2023 roku, podjął uchwałę o zawieszeniu dotychczasowego Zarządu Oddziału i powołał Zarząd Tymczasowy. 
2.Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.
3. Przeniesiono siedzibę Oddziału z Wieliczki do Miechowa. Zmiana siedziby nastąpi do 31 grudnia 2024 roku. W 2024 roku Oddział będzie organizatorem dwóch wystaw.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono wyniki praktycznego egzaminu podczas wystawy we Wrocławiu w dniu 23.09.2023 roku.
2.Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Szczecin.
3.Kolega Leszek Salamon oraz Andrzej Szutkiewicz zdali egzamin praktyczny na specjalność 9B, w związku z czym zakończyli cykl rozszerzeń uprawnień sędziowskich.  Zarząd Główny podjął uchwałę o nadaniu ww. Kolegom tytułu Sędziego Wszystkich Ras (Allrounder).
4.Dokonano zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Regulamin wszedł w życie z dniem 22.09.2023 r.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2024 r. w okresie od stycznia do lipca.
2. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia. Opis w języku federacyjnym na życzenie sędziego.

SPRAWY HODOWLANE
1. Zatwierdzono  nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:
Stanisław Firlik – Opole
Adam Pawluś – Żabno koło Tarnowa
Magdalena Machowska - Rzeszów
Małgorzata Postępska – Radom
Konrad Kalisz – Zgierz
Dagmara Marczyńska – Grodzisk Mazowiecki
2. Przedstawiciele Głównej Komisji Hodowlanej będą obserwatorami podczas Walnego Zebrania Klubu Wybieralnego Pinczerów i Sznaucerów.

_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 13.09.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 września 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzono Regulamin Konkursu Pracy Retrieverów.
2. Zatwierdzono Regulamin Konkursów Pracy Spanieli jako Płochaczy.
3. Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej na sędziowski egzamin praktyczny podczas wystawy we Wrocławiu w terminie 23.09.2023 rok.
4. Zatwierdzono nowych członków Zarządu Tymczasowego w Grodzisku Mazowieckim.

SPRAWY WYSTAW
1. Przywrócona została uchwała Zarządu Głównego z dnia 5.11.2022 roku dotycząca organizowania przez oddziały wystaw krajowych owczarków niemieckich zgodnie z regulaminem wystaw FCI (dotyczy podziału klas).

_________________________________________________________________________________________


UCHWAŁY ZG - 4.07.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Komisję Zarządu Głównego ras Nowofundland i Landseer i zatwierdzono jego władze.
2. Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o obligatoryjnym oznaczeniu przydomków hodowlanych już zarejestrowanych i wszystkich,
które będą rejestrowane w FCI poprzez dodanie w nawiasach skrótu FCI po przydomku.
Odstępstwo, od tej reguły będą stanowiły przydomki już zarejestrowane w FCI, co do których właściciele wniosą pisemną prośbę do biura Zarządu Głównego o odstąpieniu od dodania niniejszego oznaczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje ustalenia podjęte na posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP w dniu 29.03.2023r.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej doprecyzowano interpretację opłaty za certyfikat dysplazji. Jeżeli w momencie wystawiania certyfikatu właścicielem psa/suki jest obcokrajowiec ponosi on opłatę w wysokości 30 EUR, polski właściciel 60 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej przedstawiono i zaakceptowano poprawki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.

5. Zatwierdzono wzór nowego rodowodu ZKwP. Nowy Rodowód będzie drukiem dwustronnym, będzie opatrzony hologramem i kodem QR. Wersja eksportowa rodowodu będzie w języku angielskim. Rodowód wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej pracownikom biura Zarządu Głównego nadano uprawnienia na potwierdzanie za zgodność
z oryginałem zapisów w rodowodzie.


SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Powołano nowe oddziały terenowe w Gnieźnie i w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wręczono odznaki Członka Honorowego Związku Kynologicznego w Polsce Pani Annie Redlickiej oraz Panu Leszkowi Siejkowskiemu.
3. Przyjęto, aby zamknięcie biur terenowych na czas urlopów pracowników biur nie był dłuższy niż 2 tygodnie.
4. Zarząd Główny podjął uchwałę o ustanowieniu nowego odznaczenia – św. Franciszka. Przygotowanie projektu zlecono Prezydium ZG ZKwP.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2023 r.
2. Zatwierdzono kalendarz Wystaw Międzynarodowych na 2026 r.
3. Zaakceptowano nowy termin Światowej Wystawy Ras Polskich na 11-12.11.2023 r. i zatwierdzono obsadę sędziowską
na Światową Wystawę Ras Polskich oraz wystawy klubowe w tym terminie.

4. Dopuszczono wyżły z kopiowanymi ogonami z ukraińskim rodowodem na wystawy w Polsce.
5. Zaakceptowano kandydatów do komisji niefakultatywnych FCI.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Częstochowa, który odbył się w dniu 20.06.2023 r.
2. Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnych na sędziowski egzamin praktyczny podczas wystawy w Krakowie w terminie 08-09.07.2023 r.
3. Nadano godność sędziego międzynarodowego.
4. Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Poznań.
5. Sędziom specjalności 14 nadano uprawnienia agility i obedience.
6. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia.

_________________________________________________________________________________________


WYNIKI KONKURSU
“NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANY PIES ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO ZKWP” w roku 2022


________________________________________________________________________________________


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie,
a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET,
analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU).
Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin

Aleje Jana Pawła II 44, 70-413 Szczecin

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek 15:30-20:00
Kasa czynna: wtorek, środa, czwartek 15:30-19:00

tel: 91) 434-65-09, tel: 91) 812-85-37
e-mail: szczecin@zkwp.pl
Konto bankowe

Bank PKO BP II O/ Szczecin

PLN 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Account number for foreign exhibitors
IBAN: PL28 1020 4795 0000 9102 0256 4722
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW